US Lok 31 (Spur 5) von K.H. Patszak, Rastatt.

US Lok 31 (Spur 5) von K.H. Patszak, Rastatt. DBC Graz 12.09.2009.

Zurück