81 008 (Spur 5) von H. Raab, Neuberg. DBC Rhein-Main Gustavsburg September 2005.

81 008 (Spur 5) von H. Raab, Neuberg. DBC Rhein-Main Gustavsburg September 2005.

Zurück