01 176 (Spur 5) von H. Raab, Neuberg. DBC Rhein-Main Gustavsburg September 2005.

01 176 (Spur 5) von H. Raab, Neuberg. DBC Rhein-Main Gustavsburg September 2005.

Zurück